कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
मिना कुमारी थापा
प्रा.स    
देवकी पाठक प्रा.स ९८४१९९३३२८  
शुकरानी लिम्वु
का.स