कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
ऋषिराम न्यौपाने बागबानी बिकास अधिकृत ९८४३०४२५१७  
देवकी पाठक प्रा.स ९८४१९९३३२८  
मिना कुमारी थापा प्रा.स    
शुकरानी लिम्वु का.स