दोस्रो नगरसभा बैठकलाई सम्बोदन गर्नुहुदै नगर प्रमुखज्यु