दोस्रो नगर सभा बैठकमा सहभागी हुदै सम्पुर्ण नगरपालिकाका सदस्य ज्युहरु