स्वतः प्रकाशन व्यवस्थापन प्रणाली [Proactive Disclosure Management System (PDMS)] बमोजिमको २०७४ पुस सम्मको प्रतिवेदन ।।

Supporting Documents: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।