महिला तथा बालवालिका विकास शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
बिमला लम्साल सुवेदी महिला बिकास निरिक्षक ९८४१४३२०७९  
शुशिला थापा सहायक महिला बिकास निरिक्षक

९८४९२१४७८८

 
मलिना पोखरेल सहायक महिला बिकास निरिक्षक