शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
बाबुराम कारखेती उप सचिव ९८४१५९३९७७  
पदम वहादुर खत्री शा.अ ९८४१५९९४०९  
रामेश्व पौडेल श्रोत व्यक्ति ९८६०७७८७४६  
         

 

तारकेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयको विवरण

क्र.सं. विद्यालयको नाम ठेगाना सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
कुन्चिप्वाकल नि.मा.वि वडा नं.१     
कालिकाकठेरी प्रा.वि वडा नं.१