स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
अरुण कुमार गिरी सि.अ.हे.व.अ ९८४१३४०७४४  
डा. पुष्पराज रिजाल सि.अ.हे.व.अ ९८५१२४२२६१  
कल्याण लामीछाने क अ ९८४१६७७६५८  
केशव खरेल तथ्याङ्क सहायक    
सौरभ थापा का स ९८६०४८५१७३