FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना

नारायण कुमार मास्के सि.अ.हे.व.अ, सातौं 

 

९८५१०४५९८१   

 

अरुण कुमार गिरी सि.अ.हे.व.अ ९८४१३४०७४४  
कल्याण लामीछाने क.अ. ९८४१६७७६५८  
केशव खरेल तथ्याङ्क सहायक ९८४१७४८१४६  
         
         

 

क्र.सं. विवरण स्थायी करार कैफियत
संयोजक (सि.अ.हे.व अधिकृत )  
तथ्याङ्क सहायक (पाचौं)  
क.अ (पाचौं )  
मे.अ  
ज.स्वा.नि  
सि.अ.हे.व १०  
सि.अ.न.मी  
हे.अ  
स्टाफ नर्स  
१० अ.हे.व १०  
११ अ.न.मी १३  
१२ ल्या.टे  
१३ ल्या.अ  
१४ खरिदार  
१५ का.स १२  
  जम्मा ५१ २२  

स्वास्थ्य शाखा अन्दर्गतकको विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या स्थान कैफियत
प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र सांग्ला  
हेल्थ पोस्ट गोलढुंगा,धर्मस्थली,जितपुर,मनमैजु,काभ्रेस्थली,फुटुङ्ग  
नगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र

काभ्रेस्थली,गोलढुंगा-४, शुभकामना चोक-१०,

मनमैजु-९, नेपालटार विन्दवासिनी- ११

 
  जम्मा १२