स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन,२०७६ 09/01/2019 - 15:19 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको नक्सापास कार्यविधि, २०७५ 10/14/2018 - 11:15 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समिति निर्देशिका, २०७५ 10/14/2018 - 11:13 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 10/14/2018 - 11:10 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 10/14/2018 - 11:06 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका, २०७५ 10/14/2018 - 11:05 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देेशिका, २०७५ 10/14/2018 - 11:03 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ 08/30/2018 - 16:32 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाकाे विनियोजन विधेयक एेन, २०७५ 08/23/2018 - 10:50 डाउनलोड