FAQs Complain Problems

राजश्व शाखा

राजश्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री सागर अर्याल  अधिकृतस्तर सातौं ९८५१३३५८९७ helping.hand40@gmail.com
श्री हरि कृष्ण अर्याल सहायकस्तर पाचौं ९८५११०५९३६ hkbro2016@gmail.com
श्री सोनिया शर्मा सहायकस्तर चौथो ९८६७९१८९७१ aryalsoniya23@gmail.com