FAQs Complain Problems

प्रशासन शाखा

प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री रचना शर्मा पन्थी अधिकृतस्तर छैठौं ९८४१७८२९८१ panthirachana321@gmail.com
श्री नरहरि गौतम सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना शाखा ९८६०१०३६९९ ito.nhgautam@gmail.com
श्री राजु प्रसाद तिमिल्सिना सहायकस्तर पाचौं ९८५११९०७५२ trajupd@yahoo.com