FAQs Complain Problems

वडा नं. ८

श्री श्याम कृष्ण सापकोटा, वडा अध्यक्ष, फोन नं. ९८५१२५३५८३

श्री उमा बस्नेत, वडा सचिव, फोन नं. ९८४००६०७०५

Undefined
Ward Contact Number: 
०१- ४०२६३०६, मनमैजु
Weight: 
0