FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
तारकेश्वर नगरकार्यपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८।०७९ 08/03/2021 - 23:25 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरकार्यपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८।०७९ 08/03/2021 - 23:22 डाउनलोड
तारकेश्वर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली 11/19/2020 - 20:52 डाउनलोड
तारकेश्वर नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली 11/19/2020 - 20:51 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ 11/11/2020 - 21:00 डाउनलोड
नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन,२०७६ 09/01/2019 - 15:19 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको नक्सापास कार्यविधि, २०७५ 10/14/2018 - 11:15 डाउनलोड
न्यायिक समितिको कार्यविधि, २०७५ 10/14/2018 - 11:13 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 10/14/2018 - 11:10 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 10/14/2018 - 11:06 डाउनलोड

Pages